Klachten- en klokkenluidersregeling

Bij Wolderwijs kennen we een klachtenregeling en een klokkenluidersregeling. Hieronder kunt u lezen voor welke situatie welke regeling bedoeld is.

Klachtenregeling
Op school kunnen problemen ontstaan met ouders, leerlingen en personeelsleden. Wanneer u het niet eens bent met gedragingen of beslissingen van een persoon binnen Wolderwijs, of juist met het nalaten van gedragingen of het niet nemen van beslissingen, dan kunt u een klacht indienen. Bij Wolderwijs is de behandeling daarvan geregeld in een klachtenregeling.

De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan. Ver uit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op deze klachtenregeling.
De klachtenregeling is bedoeld voor individuele gevallen. De regeling beschrijft de procedure voor het indienen en behandelen van de klacht. Uitgangspunt is dat de klacht zoveel mogelijk door de betrokken partijen binnen de school of afdeling wordt opgelost.

Om de klager zo nodig te kunnen bijstaan heeft Wolderwijs een externe vertrouwenspersoon.
Dit is Mevr. E. Meter (IJsselgroep) te bereiken op telefoonnummer 088 09 31 888

Als het niet lukt om samen een oplossing te vinden, dan kunnen ouders, leerlingen en personeelsleden een klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).
Stichting Wolderwijs is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs Onderwijsgeschillen.
 
Contactgegevens
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508  AD Utrecht
Internetadres: https://onderwijsgeschillen.nl/
Mailadres:info@onderwijsgeschillen.nl
Telefoonnummer: (030) 280 95 90
 
Klokkenluidersregeling
De klokkenluidersregeling is bedoeld voor het melden van een vermoeden van een misstand.

De regeling betreffende het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen stichting Wolderwijs biedt een beschrijving van de procedure die gevolgd moet worden wanneer een (op redelijke gronden gebaseerd) vermoeden van een misstand bestaat.
De regeling brengt het uitgangspunt tot uitdrukking dat een vermoeden van een misstand in
beginsel eerst intern aan de kaak moet worden gesteld. Stichting Wolderwijs moet als organisatie (in beginsel) in de gelegenheid worden gesteld om zelf orde op zaken te stellen. In gevallen waarin in
redelijkheid niet verwacht kan worden dat de interne procedure doorlopen wordt, kan (direct)
melding worden gedaan bij een onafhankelijke externe derde.

Een vermoeden van een misstand is een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de organisatie waar u werkt en waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, als gevolg van: Tenzij sprake is van uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld acuut gevaar) meldt u een vermoeden van een misstand intern:  
Vertrouwenspersoon integriteit
Mevr. E. Meter (IJsselgroep) is de vertrouwenspersoon integriteit binnen Wolderwijs. Indien u een vermoeden van een misstand wilt melden, kunt u zich tot haar  wenden. U kunt de bereiken per telefoonnummer: 088 09 31 888

De betrokkene meldt een vermoeden van een misstand eerst intern tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 9 lid 2 van de Klokkenluidersregeling. Dan kan de werknemer (niet toegankelijk voor ouders of leerlingen) zich rechtstreeks wenden tot het landelijke Huis voor Klokkenluiders met het volgende internetadres:  https://huisvoorklokkenluiders.nl/