Passend onderwijs 

In het kader van de invoering van de Wet op het Passend Onderwijs zullen leerlingen met  een specifieke handicap ook op onze school aangemeld kunnen worden. 

 
Het gaat hier om: 

 • kinderen met een verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke handicap; 
 • kinderen met psychiatrische problemen;
 • kinderen met een meervoudige handicap; 
 • langdurig zieke kinderen. 

Onze school staat in principe positief tegenover aanmelding van leerlingen met een handicap of stoornis.  

Onze visie is: De beste kansen voor elk kind te willen creëren.  

Grenzen aan onze zorg 

Echter bij ieder verzoek tot plaatsing zal moeten worden overwogen of de combinatie van de handicap en de extra ondersteuning die nodig zal zijn overeenstemt met de mogelijkheden van onze school. 
De school moet in staat zijn onderwijs op maat te bieden. Dit houdt in dat het onderwijs afgestemd moet kunnen worden op de handicap of de stoornis van het kind. 
Extra begeleiding van deze leerling moet in de praktijk van het onderwijs op onze school uitvoerbaar zijn. De grootte en de samenstelling van de groep waarin het kind geplaatst zou moeten worden, speelt een belangrijke rol. Indien er geen of onvoldoende ondersteuning binnen de groep aanwezig kan zijn en het kind structureel meer tijd vraagt, wat ten koste van andere leerlingen zou kunnen gaan, vinden we het niet verantwoord het kind op onze school te plaatsen. Bovendien zou dit de werkdruk van de leerkracht in sommige gevallen teveel doen toenemen. Er zal dan in overleg met ouders naar een alternatief op een andere in de regio (zoveel mogelijk thuisnabij) gezocht worden.  

Wat zijn de grenzen

 • Wanneer een leerling een handicap heeft die langdurig ernstige gedragsproblemen met zich meebrengt, waardoor de rust en veiligheid in de groep /school verstoord wordt, kunnen we onvoldoende kwalitatief onderwijs bieden aan de groep en het betreffende kind. 
 • Wanneer een leerling met een handicap een zodanige verzorging/behandeling met vraagt, dat daardoor het onderwijs aan het betreffende kind onvoldoende tot zijn recht komt en daardoor onvoldoende kwalitatief is voor het kind en/of de groep. 
 • Wanneer het onderwijs aan een kind met een handicap, zodanig beslag legt op de aandacht van de leerkracht, dat er onvoldoende tijd en aandacht kan worden geboden aan de andere kinderen in de groep, waardoor het onderwijs onvoldoende kwaliteit biedt. 
 • Wanneer een kind het lesprogramma  op twee of meer hoofdvakken niet kan volgen en handelingsplannen niet voldoende rendement opleveren, kan het in aanmerking komen voor een verlengde basisschoolperiode of een individuele leerlijn. De grens van de zorg wordt in dit geval bereikt als: 
  • Een kind sociaal-emotioneel geïsoleerd raakt. 
  • Meer individuele hulp geboden moet worden dan in de groep haalbaar is. 
  • Het school ontbreekt aan specialistische hulp. 
  • Wanneer een kind zich op onze school erg ongelukkig voelt, geen aansluiting (meer) vindt bij groepsgenootjes en als een kind zich cognitief en/of sociaal niet meer ontwikkelt.  

Arrangement 

Wanneer een leerling meer zorg nodig heeft dan we op school kunnen bieden, is er een mogelijkheid om een arrangement aan te vragen. Hier zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Deze staan beschreven in het ondersteuningsplan. 
Het arrangement wordt aangevraagd door de basisschool, in overleg met de ouders. 
 
Wat kan een arrangement inhouden?: 

 • Extra uren voor begeleiding door bijv. een ambulant begeleider voor de leerling of de leerkracht. 
 • Extra begeleiding door bijv. een onderwijsassistent. 
 • Extra gelden voor hulpmiddelen. 

De aanvraag wordt gedaan bij de commissie Arrangeren van ons Samenwerkingsverband. Zij besluiten of er wel of geen arrangement wordt toegekend. 

Commissie arrangeren en klachtrecht 

Het kan voorkomen dat ouders/verzorgers het niet eens zijn met de manier waarop zij door de commissie arrangeren zijn behandeld. Dan kunnen ze een klacht indienen bij de klachtencommissie waarbij de commissie is aangesloten. Informatie over de procedure kan worden verkregen bij het secretariaat van de commissie.