Plusklas / SiDi PO protocol

 


Sinds het schooljaar 2012-2013 hanteren wij ook het SiDi PO protocol. Dit is het protocol voor signalering en diagnostisering van intelligente en (hoog)begaafde kinderen in het primair onderwijs.

Bij de aanmelding van kleuters, wordt er al een eerste signalering meegegeven. Deze wordt door de ouders ingevuld. Hieruit kan worden opgemaakt of er bij het kind sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong. De kleuterleerkracht kan dan al in groep 1, gepaste activiteiten aanbieden.

Elk jaar, in oktober, vult de groepsleerkracht een groepssignalering in. Hierop worden bepaalde kenmerken van (hoog)begaafdheid ingevuld. De kinderen die hierin gesignaleerd worden, worden verder gescreend d.m.v. een ouder- en kindvragenlijst en leerkrachtdiagnose. Hierna kan besloten worden om het kind gepaste taken aan te bieden die passen bij het niveau van het kind.

De gegevens van deze lijsten worden opgeslagen en beheerd door de coördinator hoogbegaafdheid op de school.

De leerlingen, die voor extra onderwijs in aanmerking komen, worden door hun eigen school aangemeld. Vanuit school is, gedurende de basisschoolperiode, het reguliere onderwijsaanbod en extra materiaal aangeboden. Desondanks blijkt dat deze leerlingen meer aanbod aankunnen en dit hard nodig hebben. In de Plusklas komt onder andere aan bod hoe leerlingen kunnen “leren leren”, hoe zij kritisch en creatief denken kunnen inzetten en hoe zij op hun eigen acties en beslissingen kunnen reflecteren. Naast deze algemene doelen wordt er gewerkt aan individuele doelen. Er worden hoge eisen gesteld aan de leerlingen, die in de Plusklas aan het werk gaan.

Binnen elk schoolteam is inmiddels een leerkracht die de opleiding tot specialist excellent talent en (hoog)begaafdheid volgt. Dat betekent dat alle scholen binnen Wolderwijs dezelfde kennis over dit onderwerp hebben binnengehaald. De communicatie tussen de leerkracht van de Plusklas en de leerkracht van de eigen basisschool wordt gecoördineerd door genoemde specialist. De Plusklas is geen bovenschools onderdeel van het onderwijs, maar wordt zo geïntegreerd in het onderwijs van de eigen school. Ouders worden door de leerkracht van de eigen school op de hoogte gesteld van de vorderingen van hun kind.

De aanmelding van leerlingen vindt plaats vanuit de eigen basisschool. De betreffende leerling kan hier rustig “een stukje” onderwijs missen, omdat het aangeboden onderwijs al bekend is bij deze leerlingen. Om de zogenaamde onderpresteerders te kunnen onderkennen, de leerlingen die niet makkelijk laten zien dat zij het aangeboden onderwijs allang kennen en zich binnen het reguliere aanbod vervelen, wordt gebruikt gemaakt van de Sidi PO lijst. De Sidi PO-lijst is een, door Jan Kuipers opgesteld en getest, document dat door signalering deze leerlingen in beeld brengt. Door onderkenning van hun begaafdheid zijn deze leerlingen geen onderpresteerders meer, maar krijgen ook zij het onderwijs op maat aangeboden. De SidiPO-lijst wordt, vanaf dit schooljaar, voor groep 1 t/m 8 ingezet binnen onze scholen, om beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoeftes van deze leerlingen. Aanvullende informatie is te vinden in de folder plusklas en op  www.wolderwijs.nl.