Stichting Wolderwijs

Obs de Rozebottel behoort tot gemeente de Wolden. Stichting Wolderwijs heeft in gemeente de Wolden 10 openbare basisscholen. (www.wolderwijs.nl)
 

Openbaar onderwijs

In de wet op het primair onderwijs wordt openbaar onderwijs als volgt omschreven:

 • Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden.
 • Openbare scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing.
 • Openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing.

Voor de scholen van Stichting Wolderwijs wil openbaar onderwijs zeggen dat ze toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht ras, geloof, levensbeschouwing, sekse of maatschappelijke kansen. Op onze openbare scholen is ruimte voor verscheidenheid. Kinderen leren hier omgaan met elkaars verschillen en overeenkomsten. Daarbij gaan wij uit van wat ons bindt in plaats van wat ons scheidt. Er wordt gekeken naar wat ieder kind waardevol maakt.

Onze openbare scholen gaan uit van de huidige samenleving en is derhalve gericht op de hele samenleving en niet een deel daarvan. We dragen actief bij aan alle waarden, meningen en gedragingen die nodig zijn om cohesie in de samenleving te bevorderen.
Voor Stichting Wolderwijs betekent openbaar onderwijs, dat we leerlingen leren hun mogelijkheden zo goed mogelijk te realiseren. Zaken die daarbij, naast het overdragen van de noodzakelijke schoolse kennis, van wezenlijk belang zijn: leren moreel te denken, leren eerlijk en betrouwbaar te handelen, leren te reflecteren, leren hoe je je eigen mening vormt, leren hoe je elkaars verschillen als meerwaarde kunt zien, leren hoe je zelfstandig moet handelen, leren hoe je behulpzaam kunt zijn en hoe je effectief en coöperatief samenwerkt.
Openbaar onderwijs is heel waarde(n)vol onderwijs !+
 

Kernwaarden Wolderwijs:

- Ambitie
- Kwaliteit
- Ontwikkelingsgericht
- Verbindend
 

Ons Motto:

 

"Wolderwijs ontwikkelt..."


Kernwaarden sturen ons professioneel gedrag en zij vormen de basis van waaruit wij denken en handelen. Kernwaarden laten zich herkennen in de wijze waarop wij met elkaar omgaan, met elkaar communiceren, beleidskeuzes maken en verantwoording afleggen. Vanuit de kernwaarden geven wij in combinatie met ons motto richting en inhoud aan onze missie en visie.

 

Missie en Visie Wolderwijs

 

Missie

 • We brengen, door mede-eigenaarschap, talenten van kinderen en Wolderwijskrachten maximaal tot ontplooiing waardoor ze in een veranderende maatschappij kunnen functioneren als een zelfstandige, flexibele, creatieve, harmonieuze en gelukkige personen. We zijn nieuwsgierig en onderzoekend en stimuleren deze houding ook bij kinderen en de hen omringende volwassenen.
 • We werken herkenbaar vanuit onze kernwaarden: ambitie, ontwikkelingsgericht, verbindend en kwaliteit. De basis van waaruit we werken is een veilig klimaat voor zowel kinderen, ouders als medewerkers.

   

Visie

Onze visie is gebaseerd op kind, organisatie en omgeving

 

Kind

 • Elke kind geven we mede-eigenaarschap over zijn eigen leren.
 • Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor  anderen en de omgeving.·
 • We zorgen voor een brede talentontwikkeling bij de kinderen, waarbij vaardigheden als creatief denken, samenwerken, kennisconstructie, digitale geletterdheid, probleemoplossend denken, kritisch denken en planmatig werken centraal staan. 

Om goed aan te sluiten bij de verschillende leervormen en leerstijlen zorgen wij voor een leeromgeving (middelen, personen, strategieën en voorzieningen) die rijk, krachtig en betekenisvol is. Kenmerken daarvan zijn: uitnodigende materialen en activiteiten, een stimulans tot het geven van eigen inbreng en ruimte voor creativiteit, samenwerking en experimenten. Er is sprake van een breed aanbod: van handelend leren tot formeel leren.
 

Organisatie

In onze organisatie nemen de professionals hun verantwoordelijkheid, is er ruimte voor individuele en gezamenlijke ontwikkeling, komen talenten tot hun recht en worden onze waarden uitgedragen en nageleefd.

Stichting Wolderwijs en stichting Kindcentra Wolderwijs zullen de samenwerking verder uitbreiden, waarbij er aandacht is voor de verdere ontwikkeling van de integrale kindcentra en een breed aanbod voor de buitenschoolse opvang.

Schoolleiders zijn integraal verantwoordelijk en tonen lef. Binnen de gestelde kaders kunnen scholen en (integrale) kindcentra hun eigen identiteit behouden en uitdragen.


Omgeving

 • We werken aan educatief partnerschap. Er is sprake van een wederzijdse betrokkenheid tussen ouders, school en kindcentra, om zo optimale omstandigheden te creëren voor de ontwikkeling en het leren van kinderen; thuis, op school en in de kindcentra. Daartoe gaan we met elkaar in gesprek en werken we zoveel mogelijk samen.
 • Naast de verbinding met ouders en kinderopvang zoeken wij ook de verbinding met samenwerkingspartners zoals schoolmaatschappelijk werk (SMW), logopedie, samenwerkingsverband Passend Onderwijs , Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Pedagogische Academie voor Basisonderwijs (Pabo), Voortgezet Onderwijs (VO) en Gemeente De Wolden om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Goede samenwerking draagt bij aan doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen en dat is weer gunstig voor de ontwikkeling van kinderen.