Medezeggenschapsraad (MR)

In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is geregeld dat leerkrachten en ouders, kunnen meedenken / beslissen over het reilen en zeilen op scholen. Hier wordt door de schooldirecteur invulling aan gegeven door het instellen van een medezeggenschapsraad (MR). In deze wet staan ook de bevoegdheden van de MR. Op de Rozebottel bestaat deze raad uit 3 ouders van leerlingen en 3 leerkrachten van de school. Een MR lid heeft drie jaar zitting in de MR. Daarna is het mogelijk om zich voor nog een termijn van 3 jaar herkiesbaar te stellen. Ongeveer eens per maand vergadert de MR op school om de actuele zaken te bespreken. 

Indien de MR of directeur het wenselijk acht, is de directeur hier ook bij aanwezig. Het openbare deel van de vergadering kunt u bijwonen, indien u zich minimaal 4 uur van te voren heeft aangemeld bij de secretaris van de MR. De Medezeggenschapsraad (MR) stelt elk jaar een activiteitenplan op voor het komend schooljaar. Het geeft inzicht in wat een MR is, welke taken zij heeft, en vanuit welke visie zij deze taken uitvoert. De MR-vergaderingen worden in de Nieuwsbrief aangekondigd. De documenten van de MR liggen op school ter inzage. 

Indien ouders en personeelsleden tegen zaken aanlopen die onder de Medezeggenschap vallen, kunnen zij contact opnemen met een van de MR-leden . De MR zal deze in de vergadering bespreken en naar desbetreffende persoon/personen terugkoppelen of- en welke stappen zij zal gaan ondernemen. 
Meer informatie over de medezeggenschap kunt u vinden in het genoemde activiteitenplan en op www.voo.nl onder “Medezeggenschap”. 

Voor het schooljaar 2023-2024 hebben de volgende personen zitting in de MR;

  • Maaike Meijer (voorzitter / ouder)
  • Mieke Linde (lid / ouder)
  • Roelien Walters (lid /GMR ouder)
  • Vera Knol (lid / personeel)
  • Susanne Eveleens (lid / personeel)
  • Ankie Dijkstra (secretaris / personeel)